за ползване на www. linasfashion.com от клиенти

 1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта ЛИНАС ФЕШЪН /linasfashion.com/, собственост на „Кристис 92“ ООД, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние, наричан по-долу за краткост ДОГОВОР,  с този електронен магазин.
 2. Извършвайки поръчка от сайта ЛИНАС  ФЕШЪН www.linasfashion.com, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с  настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с ПРОДАВАЧА.
 3. „КРИСТИС 92“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. „Панайот Волов” № 33, с ЕИК 205009418, адрес за кореспонденция – същи, телефон +359883 484 716, и-мейл адрес info.linasfashion.com, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ.
 4. ПРОДАВАЧЪТ е регистриран администратор на лични данни.
 5. С подаването на поръчка, КЛИЕНТЪТ недвусмислено декларира съгласието си личните му данни да бъдат ползвани и съхранявани от ПРОДАВАЧА в базата му данни, съгласно изискванията на ЗЗЛД и съответните регламенти и директиви уреждащи защитата на личните данни за неопределен срок от време. КЛИЕНТЪТ се съгласява и разрешава на ПРОДАВАЧА да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие с действащото законодателство. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които Продавачът може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества, адвокати.  Личните данни на КЛИЕНТА може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.
 6. Със заявяването на поръчка на този сайт, КЛИЕНТЪТ заявява желанието си за сключване на ДОГОВОР за покупка на избраните от него стоки срещу съответно заплащане на обявената цена.
 7. ДОГОВОРЪТ се  счита за сключен от момента на окончателното потвърждаване на поръчката от ПРОДАВАЧА.
 8. ДОГОВОРЪТ се счита за изпълнен изцяло със заплащането на обявената в сайта цена и получаването на стоката от КЛИЕНТА.
 9. КЛИЕНТЪТ има право на отказ от договора в 14-дневен срок, считано от датата на която стоката е приета лично от него или от посочено в договора за продажба трето лице, различно от превозвача, като не дължи обезщетения и неустойки.
 10. При отказ от договора КЛИЕНТЪТ задължително попълва представения по-долу формуляр за отказ преди изтичането на срока по чл. 50 от ЗПП и го изпраща на посочения в т. 3 адрес за кореспонденция и /или електронна поща /и-мейл/.
 11. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен незабавно да изпрати на КЛИЕНТА потвърждение за получаване на отказа му на посочения от КЛИЕНТА и-мейл.
 12. В случай на отказ от договора от страна на КЛИЕНТА, той поема изцяло разходите за връщането на стоката на ПРОДАВАЧА. Разходите за връщането на стоката са  съгласно Общите условия на избрания от КЛИЕНТА куриер.
 13. В случай, че КЛИЕНТЪТ не потърси и/ или получи поръчаната от него стока от куриер или офис на куриер в определения от куриера срок и не се направи отказ от договора в предвидения срок, договорът се счита за прекратен по вина на КЛИЕНТА. В този случай, КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на направените от ПРОДАВАЧА разходи за куриерски услуги.
 14. Основните характеристики на всяка една стока и нейното естество се намират непосредствено до изображението й в сайта. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат представа за типа и вида на предлаганата Стока. Възможно е поради технически причини някои от изображенията на Стоките в Сайта да не отговарят на реалния външния вид на съответната Стока. КЛИЕНТЪТ няма право да търси каквато и да е отговорност на ПРОДАВАЧА за такива несъответствия.
 15. Обявената в сайта цена е в български лева (BGN) и е с включено ДДС. Тя е крайна по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 5 от ЗПП.
 16. Цената за доставка на закупената стока до посочения от КЛИЕНТА адрес е за сметка на ПРОДАВАЧА.
 17. С подаването на поръчката КЛИЕНТЪТ сам избира начините на плащане и място за доставка на поръчаната от него стока.
 18. Цената на стоката се заплаща по банков път при заявяване на поръчката или с наложен платеж при получаване на поръчаната стока. Таксите и комисионните на банките не са част от цената и са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.
 19. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на КЛИЕНТА, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на КЛИЕНТА на транспортния документ, предоставен от куриера.
 20. Договорът се счита сключен единствено за потвърдените от ПРОДАВАЧА количества и артикули. Поръчаните от КЛИЕНТА стоки от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани от ПРОДАВАЧА в зависимост от наличните количества.
 21. Когато КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от ДОГОВОРА, ПРОДАВАЧЪТ възстановява получените от КЛИЕНТА суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението му да се откаже от договора.  Сумите се превеждат по изрично посочена от КЛИЕНТА банкова сметка.
 22. КЛИЕНТЪТ се задължава да изпрати стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 от ЗПП. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
 23. ПРОДАВАЧЪТ има право да задържи плащането на сумите на КЛИЕНТА, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 24. КЛИЕНТЪТ носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
 25. При несъответствие на поръчаната стока с договора, КЛИЕНТЪТ има право да предяви рекламация на посочените в т. 3 адрес за кореспонденция и/ или и-мейл, като поиска замяна на стоката с друга или направи отказ от договора.
 26. КЛИЕНТЪТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато ПРОДАВАЧЪТ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова.
 27. ПРОДАВАЧЪТ издава фактура в случаите когато в полето “Данни за фактура” са били попълнени нужните данни изискуеми според действащото законодателство или ако това е изрично упоменато като бележка към Поръчката. КЛИЕНТЪТ е съгласен да получава фактурата по електронен път на и-мейла, посочен от КЛИЕНТА в Акаунта му. В случаите когато КЛИЕНТЪТ не е пожелал издаването на фактура, и е избрал плащане чрез Наложен Платеж, той ще получи поръчаните стоки с касов бон.
 28. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да било претърпени от КЛИЕНТА или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на ПРОДАВАЧА, или не са в причинно следствена връзка с неговите действия и с виновното му поведение.
 29. Във всички останали случаи отговорността на ПРОДАВАЧА е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
 30. Всички спорове страните ще решават в духа на добрия тон и разбирателство. При невъзможност за постигане на споразумение страните мога да се обърнат към помирителна комисия към КЗП по седалище и адрес на управление на ПРОДАВАЧА или към компетентния български съд.
 31. Нищожността на някоя от клаузите не води до нищожност на всички клаузи от настоящите Общи условия.

Съгласно ЗЗП сме длъжни да Ви предоставим Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

Уведомяваме Ви, че не изискваме попълването на този формуляр.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До „Кристис 92“ ООД, гр. Русе, ул. „Панайот Волов” № 33, телефон +359883 484 716, и-мейл адрес info.linasfashion.com:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на …………………*/получено на ……………………..*

– Име на потребителя/ите ………………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ……………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.